Fundacje na świecie


Fundacja Forda – amerykańska fundacja filantropijna założona w 1936 r. dzięki darowiznom i zapisom Henry’ego Forda oraz jego syna Edsela.

Fundacje na świecie

Fundacja Forda – amerykańska fundacja filantropijna założona w 1936 r. dzięki darowiznom i zapisom Henry’ego Forda oraz jego syna Edsela. W szczytowym okresie działalności aktywa fundacji sięgały około 4 mld dolarów. Głównym obszarem zainteresowania Fundacji Forda były sprawy międzynarodowe, szczególnie przyrostu populacji i zapobieganie klęskom głodu, środki masowego przekazu, szczególnie telewizja oraz nauki humanistyczne, sztuka, a w późniejszych latach zasoby naturalne i środowisko.

Fundacja Kultury Europejskiej – powstała w 1954 r. w Genewie, ale od 1960 r. jej siedzibą jest Amsterdam. Przewodniczy jej następczyni tronu holenderskiego księżniczka Małgorzata, a dozór honorowy pełni królowa Holandii. Fundacja została powołana dla wspierania działań jednoczących kulturę europejską oraz badań nad kulturą, utrzymywania stosunków i wymiany kulturalnej między krajami europejskimi. W 1975 r. wraz ze wzrostem zasięgu działalności organizacji, poszerzeniu uległ także jej zakres m.in. o edukację, politykę społeczną, ochronę środowiska, środki masowego przekazu.

Fundacja KE posiada system stypendiów i dotacji, które przyznawane są w różnych krajach. Fundacja Współpracy Polsko-Niemieckiej – powstała w 1991 r. powstała na mocy porozumienia zawartego między premierem T. Mazowieckim, a kanclerzem H. Kohlem. Celem fundacji jest rozdysponowanie 570 mln marek niem. Stanowiących część sumy spłat od tzw. kredytu Jumbo udzielonego Polsce w 1975 r. przez rząd RFN. Pieniądze te mogą być wydawane wyłącznie w Polsce w formie dotacji na przedsięwzięcia służące porozumieniu pol.-niem. (np. Dom Spotkań w Krzyżowej).