Fundacje polskie


Ossolineum – placówka naukowa ufundowana w 1817 r. we Lwowie przez Józefa Maksymiliana Ossolińskiego, celem gromadzenia zbiorów książkowych i muzealnych dotyczących Polski, stworzenia aparatu badawczego dla uczonych i wydawania dzieł naukowych.

Fundacje polskie

Ossolineum – placówka naukowa ufundowana w 1817 r. we Lwowie przez Józefa Maksymiliana Ossolińskiego, celem gromadzenia zbiorów książkowych i muzealnych dotyczących Polski, stworzenia aparatu badawczego dla uczonych i wydawania dzieł naukowych.


 Rozpoczęła działalność w 1827 r. prowadząc głównie dwa działy: bibliotekę i wydawnictwo. Zaczątkiem działalności były zbiory J.M. Ossolińskiego, wzbogacone o zbiory muzealne Lubomirskich, Pawlikowskich z Medyki i liczne dary, głównie o charakterze humanistycznym. Zawierała cenne rękopisy pisarzy polskich, stare druki, grafikę i ekslibrisy. Wydawnictwo położyło wybitne zasługi dla popularyzacji piśmiennictwa polskiego w okresie zaborów, narażając się na represje.

Od 1878 r. miało wyłączność na publikację polskich książek do szkół w Galicji. Rozkwit wydawnictwa przypadł na okres międzywojenny, kiedy ukazały się liczne dzieła naukowe z zakresu prawa, matematyki, techniki i podręczniki szkolne i uniwersytecie.

Po wojnie Ossolineum przeniesiono do Wrocławia, ale część jego zbiorów pozostała niestety nadal we Lwowie. Fundacja jest objęta patronatem PAN i nadal kontynuuje chlubne tradycje w zakresie publikacji. Fundacja Kościuszkowska – założona w 1925 r. w Nowym Jorku z myślą o uczczeniu 150 rocznicy przybycia Naczelnika do Stanów Zjednoczonych. Celem fundacji jest krzewienie nauki i kultury wśród Polonii Amerykańskiej.

Udzielanie pomocy finansowej (stypendia) zasługującym na to polskim studentom, pragnącym uczyć się w USA i studentom amerykańskim chcącym uczyć się w Polsce. Kultywowanie związków kulturalnych między Polską, a USA, wymiana profesorów, naukowców, wykładowców. Dzięki dobrze ulokowanemu majątkowi (składki, zapisy testamentowe, zbiórki pieniężne, odsetki) fundacja prawidłowo funkcjonuje już ponad 80 lat. Fundacja Jana Pawła II - powołana do życia w 1981 r. przez Papieża Jana Pawła II.

Stawia sobie za cel popieranie inicjatyw o charakterze edukacyjnym, naukowym, kulturalnym i religijnym. Główne cele fundacji to: zachowanie dziedzictwa Jana Pawła II, dokumentacja jego pontyfikatu, opieka nad pielgrzymami przybywającymi do Rzymu oraz pomoc w edukacji poprzez udzielanie stypendiów dla ubogiej młodzieży z Europy Środkowo-Wschodniej podczas studiów na KUL.

Działalność fundacji obejmuje prowadzenie ośrodka dokumentacji zajmującego się działalnością Jana Pawła II i przekazywanie jego dziedzictwa przyszłym pokoleniom. Prowadzenie muzeum, w którym znajdują się dary ofiarowane Papieżowi. Program stypendiów dla studentów, który pokrywa koszty edukacji na KUL.

Stypendia naukowe dla osób chcących studiować w Rzymie, oraz Uniwersytet Letni Kultury Polskiej dla osób zamieszkałych poza Polską, ale zainteresowanych polską kulturą.