Statut fundacji


Statut to najważniejszy wewnętrzny dokument, „konstytucja” organizacji, pisemnie potwierdzona informacja o zasadach działania fundacji.

Statut fundacji

Statut to najważniejszy wewnętrzny dokument, „konstytucja” organizacji, pisemnie potwierdzona informacja o zasadach działania fundacji.

Wraz z ustawą o fundacjach jest to podstawa działania, wyznacza granice, jest bazą, na której fundacja opiera swoją działalność. Napisanie statutu można zlecić prawnikowi, ale można też napisać go samodzielnie. Statut staje się prawomocny od momentu zatwierdzenia go przez sąd.

Co musi zawierać statut fundacji. W statucie wpisuje się pełną nazwę fundacji, która często zawiera słowo „fundacja”, podkreślając charakter organizacji. Musi zawierać także siedzibę fundacji, co w praktyce oznacza nazwę miejscowości, w której organizacja jest zameldowana, ale nie musi to być dokładny adres.

W dalszej kolejności określa się majątek fundacji, czyli tzw. fundusz założycielski, jaki fundator przeznacza na jej utworzenie. W statucie wpisuje się konkretną kwotę lub wartość rynkową przekazanych przedmiotów.

Potem należy dokładnie zdefiniować cele fundacji, czyli poinformować po co została powołana, na co jest przeznaczony majątek założycielski, co może robić, komu i w jaki sposób pomagać oraz w jakich obszarach działać. Warto przy tym punkcie pamiętać, że jest on ważny ze względu na korzystanie w przyszłości ze zwolnień podatkowych i ubiegania się o dotację.

Statut musi zawierać zasady, formy i zakres działalności czyli sposoby realizacji celów statutowych, informację o władzach, oraz sposób reprezentowania fundacji i ewentualnych zobowiązań finansowych.