Warunki i tryb tworzenia fundacji


Do utworzenia fundacji niezbędne jest przede wszystkim istnienie majątku, którego właściciel chce przeznaczyć go na cele społeczne lub gospodarczo użyteczne.

Warunki i tryb tworzenia fundacji

Do utworzenia fundacji niezbędne jest przede wszystkim istnienie majątku, którego właściciel chce przeznaczyć go na cele społeczne lub gospodarczo użyteczne.

Musi być także określony cel, który ma być realizowany poprzez ustanowienie fundacji. Następnie wyznaczenie składników majątkowych przeznaczonych na realizację wytyczonego celu.

W dalszej kolejności należy sporządzić akt notarialny tzn. złożyć przed notariuszem oświadczenie woli o zamiarze utworzenia fundacji.

Konieczne jest także przygotowanie statutu, oraz określenie czy fundacja będzie prowadziła działalność gospodarczą. Potem trzeba złożyć stosowny wniosek o zatwierdzenie fundacji, wraz ze statutem do właściwego ministra, a następnie należy czekać na uzyskanie decyzji ministra zatwierdzającej fundację.

Kolejnym etapem jest złożenie wniosku do Sądu Rejonowego dla miasta Warszawy Pragi i wpisanie fundacji do rejestru. Wówczas fundacja uzyskuje osobowość prawną i organy fundacji mają prawo do rozpoczęcia działalności. Każdy z etapów tworzenia fundacji musi być poprzedzony fazą wstępną, niezbędną do przygotowanie wymaganych dokumentów.

W zależności od rodzaju planowanej fundacji mogą być potrzebne różne osoby fundatorów, różne wielkości składników majątkowych, bardziej lub mniej rozbudowane struktury organizacyjne fundacji, oraz odpowiedni system rozliczeń